Highlighted

Achtergrond informatie: De geschiedenis van de zorgverzekering.

Medewerker

De geschiedenis van de zorgverzekering:


Sinds de 14e eeuw bestaan er gilden waarvan de leden zich verplicht onderling verzekerden voor ziekengeld en begraafgeld. Deze gilden werden opgezet en beheerd door mensen die hetzelfde beroep hadden binnen een kleine regio. In de eeuwen daarna verzekerden de leden van de gilden zich ook voor de kosten van behandelingen.

In de Franse tijd werden de gilden verboden en sprongen kleine private verzekeraars in het gat. Deze waren vaak te klein om grote schokken in de ziektekosten van de verzekerden op te kunnen vangen. Hierdoor gingen veel verzekeraars snel failliet. Ook waren artsen ontevreden door de grote macht van de bestuurders.

Als gevolg van deze ontevredenheid richtten artsen zelf ziekenfondsen op voor de mensen met een vast inkomen. Ook werden er door ondernemingen en bedrijfstakken fondsen voor de werknemers opgericht voor ziektekosten. Voor de armen was er de armenzorg en de rijken betaalden de artsen zelf.

Door de voortgaande medische ontwikkeling gingen artsen zich specialiseren en gingen zij operaties uitvoeren die eerder niet mogelijk waren. Hiervoor werden ziekenhuizen opgericht die sterk konden groeien door de vrouwenemancipatie waardoor er verpleegsters kwamen. Hierdoor werd de zorg ook voor de rijken moeilijk te betalen en werd de private verzekering opgericht voor ziekenhuisverpleging in de jaren twintig van de twintigste eeuw.

Tot 1941 was er vanuit de overheid geen bemoeienis met regelgeving voor de verzekering voor ziektekosten. Maar in 1941 was er het ziekenfondsbesluit waarin alles rondom de ziekenfondsen werd gereguleerd. De artsen mochten geen ziekenfondsen meer besturen en gingen zich alleen richten op de zorgverlening.

Ook voor de zorgverlening ging de overheid veel meer bepalen zoals de capaciteit en de tarieven. Dit leidde tot wachtlijsten voor de verzekerden die zorg nodig hadden. Daarnaast was de mobiliteit van verzekerden beperkt. Voor de ziekenfondsverzekerden werd dit beperkt door regionaal werkende ziekenfondsen waarbij de woonplaats bepalend was voor tot welk ziekenfonds een verzekerde behoorde. Voor particulier verzekerden werd dit beperkt door medische selectie en premie opslagen bij een overstap naar een andere verzekeraar. Daarnaast was er het probleem de overstap van ziekenfondsverzekerden naar de private verzekering bij loongrensoverschrijding.

Door de verdergaande medische ontwikkeling, weinig aandacht voor beheersing van de zorgkosten door verzekeraars en vergrijzing namen de zorgkosten sterk toe. In 1968 werd de AWBZ opgericht voor onverzekerbare risico’s, maar deze werd steeds verder uitgebreid met een zeer sterke toename van kosten tot gevolg. In 1986 werd door de overheid de Standaard Pakket Polis (SPP) geïntroduceerd voor mensen met een slechte gezondheid die door de private verzekeraars niet werden geaccepteerd en voor mensen die met hele hoge premieopslagen werden geconfronteerd, als ze vanwege het overschrijden van de loongrens over moesten gaan van het ziekenfonds naar de particuliere verzekering. Deze SPP werd later uitgebreid voor 65+ers en studenten. De private zorgverzekeraars liepen geen risico op de SPP.

Door een veel grotere instroom op de SPP dan door de overheid verwacht namen de zorgkosten verder toe en de private zorgverzekeraars beperkten hun risico maar niet de zorgkosten. Hierbij speelt ook dat de private zorgverzekeraars geen zorg inkochten maar een restitutiepolis voerden.

De steeds verder toenemende zorgkosten in combinatie met het gebrek aan mobiliteit voor de private ziektekostenverzekering waren de redenen dat de Zorgverzekeringswet in 2006 is ingevoerd. Onder de Zorgverzekeringswet kunnen verzekerden elk jaar per 1 januari wisselen van zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars moeten zorg gaan inkopen voor hun verzekerden. De onderlinge concurrentie tussen zorgverzekeraars moet de zorgkosten beheersen en verzekerden stappen over naar de zorgverzekeraar met de laagste premie en de beste kwaliteit.

In de laatste jaren is er sprake van een beperking van de stijging van zorgkosten door de zorgverzekeraars met als gevolg een beperkte stijging of zelfs daling van de premie voor de ziektekostenverzekering.

Praat mee over "Moet een zorgverzekeringverplicht zijn?"

Achtergrond informatie: De geschiedenis van de zorgverzekering.