Highlighted

Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Community Manager
Community Manager

Hallo Community,

 

Wij ontvingen de laatste week veel vragen over de afwijzing van de PGB. Vooral de reden van de afwijzing is dan onduidelijk. Een veel gestelde vraag is of wij afwijzen als er zorg in natura mogelijk is. Hieronder een antwoord op deze vraag en een uitleg wanneer je in aanmerking komt voor PGB.

 

Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

We wijzen geen zorg af omdat zorg in natura beschikbaar is. Wel moet worden voldaan aan de voorwaarden in het reglement. Wij kijken dan bijvoorbeeld naar de mate waarin de zorg vooraf te plannen is en of de zorg 24-uur per dag direct beschikbaar moet zijn in de nabijheid of op afroep. Hieronder kun je het volledige overzicht vinden.

 

Voorwaarden pgb reglement 2015

In het reglement staan de voorwaarden beschreven wanneer je in aanmerking komt voor een pgb in de zorgverzekeringswet.

In artikel 4.7 staat expliciet beschreven wanneer je niet in aanmerking komt voor een pgb zvw:

Je krijgt geen pgb vv als je:

 

 • niet behoort tot de doelgroep, zoals beschreven in artikel 2;

‘Als u een indicatie voor verpleging en verzorging heeft is het mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een pgb vv.

U komt in aanmerking voor het pgb vv als:

1) U jonger dan 18 jaar bent, en er sprake is van verpleging en/of verzorging door complexe somatische problematiek of door een lichamelijke handicap, en:

 • er behoefte is aan permanent toezicht, of
 • 24 - uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn. Deze zorg moet gepaard gaan met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen;

Deze doelgroep wordt ook wel Intensieve Kindzorg genoemd.

2) U langdurig, dat wil zeggen langer dan 1 jaar, op verpleging en/of verzorging bent aangewezen.

 Hierbij zijn de functiebeperkingen niet veroorzaakt door normale verouderingsprocessen.’

 

 • niet voldoet aan de specifieke criteria, zoals genoemd in artikel 3;

Om voor een pgb vv in aanmerking te komen:

1) Heeft u een door een verpleegkundige (niveau 5) gestelde indicatie voor verpleging en verzorging zoals verpleegkundigen deze plegen te bieden nodig én

2) Moet u behoren tot de doelgroep zoals beschreven in artikel 2, én

3) Moet u er bewust voor kiezen om geen gebruik te maken van zorgverleners die door ons zijn gecontracteerd. Met dit pgb vv

 kunt u zelf de geïndiceerde verpleging en verzorging inkopen. Wij beoordelen de aanvraag voor het pgb vv.

 Hierbij moet uw zorgvraag aansluiten bij een of meer van de volgende voorwaarden:

• u hebt vaak (meer dan 3 maal per week) zorg nodig op wisselende en ongebruikelijke tijdstippen en/of op meerdere locaties;

• u hebt zorg nodig die vooraf slecht is in te plannen. Dit omdat deze nodig is op telkens verschillende tijden en/of op korte momenten op de dag en/of op afroep;

 • u hebt zorg die 24-uur per dag direct beschikbaar moet zijn in de nabijheid of op afroep;
 • er is een noodzaak voor vaste zorgverleners door de specifieke zorgverlening die u nodig hebt, of in verband met gebruik van specifieke (eigen) hulpmiddelen.’
 • tegelijkertijd, gedurende de looptijd van het pgb vv, verpleging en verzorging ontvangt van een zorgverlener die een contract heeft gesloten met ons voor deze zorg;
 • een pgb vv aanvraagt voor zorg waarvoor al een pgb vv is toegekend;
 • onvoldoende aannemelijk kunt maken dat het pgb vv zal voorzien in toereikende zorg van goede kwaliteit;
 • geen medewerking (meer) verleent aan een “bewust keuze gesprek” dat door ons wordt georganiseerd;
 • zich bij de verstrekking van het pgb vv of pgb in de AWBZ in 2014 of eerdere jaren niet heeft gehouden aan de opgelegde verplichtingen.

Als het pgb niet wordt toegekend?

Wij hebben contracten gesloten met wijkverpleegkundigen en kunnen jouw zorg regelen. Dit zijn wijkverpleegkundigen waar wij afspraken mee hebben gemaakt over onder andere kwaliteit van de zorg. Meer informatie vindt je op de zorgzoeker of bij de persoonlijke zorgcoach 071 - 751 00 98.


Alle klanten met een pgb zvw moeten zich dit jaar opnieuw laten herindiceren

Jouw indicatie eindigt uiterlijk 31 december 2015. Dit geldt ook als je nu een indicatie hebt die nog geldig is na 2015. Bijvoorbeeld: je hebt nu een indicatie die geldig is tot 2017. Jouw indicatie eindigt in de nieuwe situatie op 31 december 2015. Voor een nieuwe indicatie kun je niet meer terecht bij het CIZ, maar bij de wijkverpleegkundige.

 

Na herindicatie vraag je opnieuw een pgb zvw aan

Het aanvraagformulier vind je op de website. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de voorwaarden opgesteld in het reglement pgb. Als je voldoet aan de voorwaarden die in het reglement pgb staan kun je in aanmerking komen voor een pgb.

Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

59 ANTWOORDEN 59
Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Gast

Tja, dit is een duidelijke uitleg van hoe het zou moeten werken bij een herindicatie, in praktijk NIET dus!

Dit is ook de uitleg waar ik steeds naar verwezen word, ondanks dat ik deze inmiddels kan dromen.

 

Ik was al ziek, anders had ik ook geen zorg nodig, nu ben ik doodziek, kapot, overspannen en ten einde raad 'dankzij' de beschikking van het Zilveren Kruis, na deherindicatie door een onafhankelijk wijkverpleegkundige niveau 5 en de indicatie voor 11.5 uur Persoonlijke Verzorging via PGB.

 

Eerst eindeloos zoeken naar een verpleegkundige die bereid was en de tijd ha om een client te herindindiceren die geen zorg inkoopt bij haar of zijn Thuiszorgkantoor (Onafhankelijk zoals CIZ? Niet dus!)

Geen enkele medewerking van het Zilveren Kruis bij het vinden van een verpleegkundige. Zilveren kruis heeft wel zorgplicht, maar voor de herindicatie is de patient nu eenmaal zelf verantwoordelijk.

 

Na verzending van de indicatieaanvraag veel te lang gewacht op de beschikking van het Zilveren Kruis ("sorry, we zijn overbelast") waardoor de indicatie-eind-datum verliep. Gebeld, gemail, getwitterd en pas bij die laatste actie een antwoord op Twitter:  "PGB afgewezen want ZIN is mogelijk" 

 

Uiteindelijk volgde ook een brief met de 'uitleg' waarom PGB afgewezen was, niets meer of minder dan "ZIN is mogelijk"

 

Ik heb het Zilveren Kruis verzocht om mijn aanvraag voor een PGB in heroverweging te nemen met daarbij de uitleg dat  o.a. ten gevolge van mijn specifieke progressieve (energiestofwisselings) ziekte

 

- zorg niet planbaar is

- op verschillende plaatsen moet plaats vinden,

- er 24 uur per dag zorg bereikbaar en in de buurt moet zijn

- er al een vaste zorgverlener is die reeds 10 jaar middels een PGB bij mij werkt op alle mogelijke tijdstippen en plaatsen 

- er om cognitieve / psychiatrische redenen behoefte is aan 1 vaste zorgverlener en 1 vaste waarnemer

- ik de verantwoordelijkheid voor een PGB en de daarbij behorende administratie goed aan kan, getuige alle voorgaande jaren, waarbij ik altijd geld terug kon storten van het mij toegekende PGB, mijn zorgverleenster op tijd haar geld kreeg

 

Hiernaast stuurde ik een uitgebreid Zorgplan met alle ADL-functies waar ik hulp bij nodig heb.

 

Weer een paar weken wachten en intussen raakte ik in een PGB-gat omdat de voorgaande indicatie verliep en de nieuwe indicatiebeschikking nog niet binnen was.

 

Uiteindelijk kreeg ik dan toch een zeer algemeen gestelde reactie op mijn bezwaar, waarin uitgelegd werd wat ADL-zorg is  (had men mijn zorgplan niet gelezen????) en wederom de PGB aanvraag afgewezen werd omdat "zorg planbaar is en dus via ZIN gegeven kan worden"  En weer: Niks meer, niks minder.

 

In mijn bezwaar (en eerdere aanvraag) had ik toch gemeld en geprobeerd aan te tonen, dat mijn zorg JUIST niet planbaar is en ik daarom het PGB van de laatste 10 jaar wilde continueren of zelfs moet continueren omdat ZIN mij de zorg die ik nodig heb niet kan geven.

 

Onderaan de beschikking van het Zilveren Kruis stond: "Klachtendossier bij deze gesloten"

 

Daar sta (of beter lig / zit) je dan.....Gedonder met alle vormen van zorg!

 

De WMO is overbelast, de SVB is overbelast, de Zorgverzekeraar is overbelast, de indicatieverpleegkundigen zijn overbelast.....en ik en mijn zorgverlener???

 

Wij zijn MEER dan overbelast, ondanks alles dat we er aan proberen te doen:

 

Geen indicaties, geen indicatiebeschikkingen, geen geld, geen zorg.....en maar bezwaren schrijven, zorgplannen maken, verantwoordingen opsturen. Wat wordt er eigenlijk mee gedaan??? Sommige documenten heb ik al tig keer opgestuurd, waar blijven ze?

 

Uit alles blijkt, dat PGB's  door het Zilveren Kruis gewoon structureel in ZIN veranderd worden, zonder dat er uberhaupt naar alles dat opgestuurd gekeken wordt, zonder dat er naar je ziektebeeld en functionaliteit gekeken wordt, zonder dat er rekening gehouden wordt met de wens, maar vooral ook noodzaak tot het behouden van eigen regie ook als je ziek bent en/of beperkingen hebt.

 

Oh, ik ben razend, maar ook zo ontzettend moe gestreden en kapot gemaakt.....Ik kan gewoon niet meer en het is nog maar heel even wachten op een volgende dip in mijn ziekteproces, waar ik net van opgekrabbeld was na een jaar in en uit ziekenhuis / zorghotel etc. Dat kan de bedoeling van een Zorgverzekeraar toch niet zijn??

 

Enfin, ik heb begrepen dat het enige dat mij nu nog rest mijn klacht neer te leggen bij de SGKZ / Ombudsman Zorgverzekeringen.

 

Ik heb er nauwelijks meer energie voor, maar ik moet wel, want op het ogenblik heb ik geen passende / adequate zorg.

 

Bah, wat een onpersoonlijke, ongeinteresseerde, onmenselijke, maar zelfs ook weinig commerciele houding van het Zilveren kruis!

 

Ook deze opsomming van alle ellende die mensen die zorg nodig hebben zal wel weer tot niks leiden, maar ik moest het kwijt. Wie weet, is er op zijn minst 1 persoon die nu inzicht heeft gekregen in de ellendige positie waar 'wij', voorheen budgethouders, in zitten.

 

Wie weet is er op zijn minst 1 persoon die me DE tip kan geven om uit de impasse te komen.

 

Een moegstreden Barbara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hey Barbara, welkom op het forum!

 

Vervelend om te lezen wat het allemaal met je doet. Ik heb contact opgenomen met mijn collega's die over de indicatie gaan. Mijn collega belt jou om je situatie persoonlijk door te nemen. Wegens de wet op de privacy mogen wij dat niet hier openbaar doen. In ieder geval veel sterkte gewenst!

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Gast

Dank je wel. Ik zou al eerder gebeld worden, maar dit is nooit gebeurd. Nu misschien meer kans? Ik hoop zo ontzettend, dat er een oplossing komt! Er is net gebeld, maar ik kan niet zo snel bij de telefoon komen, er werd al neergelegd voor ik bij de telefoon was. Wie weet, was het iemand van het Zilveren Kruis.

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Van wat ik begreep is degene die jou eerder heeft gesproken er morgen Barbara, je zal door haar worden gebeld. 

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Gast

Helaas ben ik morgen (dinsdag) in het revalidatiecentum, evenals donderdag.

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Begrijp ik uit jouw verhaal dat je morgen bereikbaar bent Barbara? Dan vraag ik mijn collega jou morgen te bellen.

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Gast

Klopt! Woensdag ben ik thuis. Fijn, dat iemand mij gaat bellen en ik, hopelijk, verder geholpen word! Bedankt voor de moeite. Ik zal laten weten, hoe het afgelopen is.

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Gast

Ik ben gebeld en zal morgen wederom gebeld worden voor een uitgebreider gesprek. Bedankt voor zover, Community! Ik ben verder dan ooit.....Er gaat in elk geval geluisterd worden (hoop ik) Zou ik straks "heel gewoon" met hulp van mijn zorgverleenster mijn dagelijks leven weer op kunnen pakken,  de regie over mijn leven weer terug krijgen, weer kunnen leven zonder stress, verdriet, boosheid, onbegrip, en met zorg op ongebruikelijke en onplanbare tijdstippen? Zou ik mijn vertrouwen in mijn zorgverzekering weer terugkrijgen? Ik kan me bijna niet meer herinneren hoe dat was vorig jaar. Ik hoop het zo!!

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Webcare

Hi Barbarath,

Goed dat je in gesprek bent en dat er naar je geluisterd wordt. Deel je het hier met ons wat de afloop is? 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Gast

Helaas....voorlopig nog niet verder en dus ook niet in gesprek, Gisteren werd ik door het Zilveren Kruis gebeld, of het goed was, dat ik vandaag om half 10 gebeld zou worden, ondanks mijn revalidatie. Ja, als het ook echt om half 10 zou zijn, dan kon ik nog gewoon met vervoer op maat naar de revalidatie en zou ik mijn vaste verzorgende bellen, dat zij ruim voor half 10 moest komen, want dan moest ik wel mijn bed uit zijn en aangekleed, voor het telefoongesprek om direct daarna klaar te zijn om met de taxi te gaan.....(gelukkig nog geen zorg in natura, want dan was dit niet gelukt...)

 

(Ondanks dat Zilveren kruis mijn PGB heeft afgewezen omdat mijn zorg planbaar zou zijn, was dit al een voorbeeldje van onplanbaarheid, vandaag moest alles anders)

 

Niet geslapen, natuurlijk het is warm, maar toch ook zeker wel van de stress voor dit telefoongesprek, er hangt zoveel van af......

 

Alles geregeld (tussendoor nog even, doordat ik haast had, zelf geprobeerd mijn oog in te druppelen, deed ik dit per ongeluk met Dettol.....niet leuk, want ik kon daardoor even niet zien))

 

En nu is het half 11, de tijd dat de taxi kan komen voor de fysio en nog niemand van het Zilveren Kruis aan de telefoon gehad.....Taxi afgebeld (te laat, had 1 uur van te voren gemoeten) , fysio af gebeld, te laat, want dit moet 24 uur van te voren..... Mijn gesprek met ZK is te belangrijk om te missen, stel nu dat ze bellen als ik in het revalidatiecentrum ben....Ik ben intussen in bed gelegd (gelukkig is mijn PGB'ster, die per gisteren gratis werkt omdat ik geen PGB-indicatie meer heb...) er om mij weer terug te helpen.

 

Zo planbaar is is mijn zorg dus, als zelfs de zorgverzekeraar zich niet aan zijn afspraak houdt. Ik kan plannen wat ik wil......maar op deze manier is helemaal niks planbaar!

 

Geen taxi, geen revalidatie, doodmoe en gestressed, maar ook geen gesprek met Zilveren Kruis. Zouden ze vandaag nog bellen? Kan ik vandaag nog uit mijn bed en mijn hulphond uitlaten, want ook zijn geplande tijd is inmiddels ook voorbij.......

 

Ik had zo'n goede hoop, dat er vandaag misschien wel een einde zou komen aan alle ellende, maar ik zit er weer midden in.

 

 

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Medewerker

Hey Barbara,

Wat vervelend dat hierdoor de hele ochtend zo naar is verlopen. Dat was niet de bedoeling. Ik heb contact gehad met de afdeling. Zij hebben aangegeven dat zij óf in de ochtend zouden bellen óf na 14:00 in de middag. Ik begrijp dat je nog wacht. We kunnen je ook om 12:00 bellen of op een gewenst tijdstip na 14:00 zoals eerder besproken!

Is dat een oplossing?

 

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Gast

Bedankt voor het antwoord.

Nee, ze zouden om 9.30 uur bellen omdat ik na revalidatie en taxirit, zeker met deze hitte,  te moe ben....en dan kon het precies voor de therapie en kon ik daarna gaan slapen.

 

Omdat ik niet naar therapie geweest ben, ben ik nu al in bed gelegd. Het kan nu dus ook voor 14.00 uur, het liefste zelfs. Dan wacht ik met slapen tot er gebeld is.

 

 

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Community Manager
Community Manager

Hallo Barbara,

Wij hebben direct contact opgenomen met het PGB team. Zij nemen zo telefonisch contact met je op.

 

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Gast

Super! De telefoon ligt naast me, nu kan er toch niks meer fout gaan, lijkt me. Bedankt!

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Gast

Gelukt!! Eindelijk iemand die zich goed verdiept had in mijn probleem en werkelijk luisterde! Smiley LOL Zo blij en opgelucht alleen al met dit ene telefoontje. Nu in spanning afwachten wat het besluit wordt. Zeer veel dank voor het leggen van contact met de juiste personen, Community!! Dit is alleen gelukt, dankzij jullie.

 

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Webcare
Webcare

Bedankt voor je terugkoppeling, @barbarath! Heel fijn voor je dat het zo'n goed gesprek was. En graag gedaan Smiley Erg vrolijk

Groet, Kim

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Gast

Mijn nachtmerrie is voorbij!!

Dankzij jullie, mensen van de community, ben ik eindelijk in contact gekomen met de persoon, die mijn bezwaar ook echt gelezen heeft, die prima op de hoogte was van mijn situatie, die aan de telefoon ook echt luisterde, kortom iemand die mij begreep en ook begreep dat ik mijn verzoek om PGB in plaats van ZIN niet voor niets gedaan heb.

Iemand die begreep, dat niet alle zorg planbaar is en dat mijn zorgbehoeften buiten de mogelijkheden van ZIN vallen.

Iemand die zich hield aan de afspraak die we maakten.

 

Voor mij heeft het Zilveren Kruis sinds vandaag weer een menselijker, persoonlijker, adequater gezicht gekregen.

6 maanden strijden , 6 maanden achter de pc, 6 maanden slapeloze nachten, 6 maanden onbegrip, verwarring en verdriet zijn voorbij en vanavond heb ik gewoon weer zorg op een onplanbaar en ongebruikelijk tijdstip en kan ik mijn zorgverlener ook de vergoeding geven waar zij recht op heeft.

 

Complimenten aan de community, die voor elkaar kreeg, wat mij 6 maanden niet lukte: Contact met diegenen die mij een indicatie voor maatzorg konden geven en excuses maaakten voor alles dat er de afgelopen maanden mis gegaan was in de procedure.

 

Complimenten aan het Zilveren Kruis, dat in staat was een fout te erkennen en daar excuses voor aan te bieden!

 

Eindelijk weer eens zorgenloos slapen vannacht!! Dank aan iedereen die dit mogelijk maakt!

 

 

 

 

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Medewerker

Hey Barbarath,

 

Wat fijn om te lezen dat mijn collega een goede inschatting heeft kunnen maken van jouw situatie! Het heeft je veel moeite en tijd gekost. Wij zijn ook erg blij dat jij hier zo onwijs mee geholpen bent. 

 

Groetjes

 

Vind je een bericht leuk en wil je graag je waardering geven? Dit kan door op de Like button te klikken onderaan het bericht.

Highlighted

Re: Wijzen jullie een PGB af als zorg in natura beschikbaar is?

Gast

Nou.....ik ben er toch nog niet helemaal.....Vorige week is mij dus telefonisch het heel fijne bericht door gegeven, dat ik mijn zorg op ongebruikelijke tijdstippen of plaatsen kan houden, omdat ik aan alle voorwaarden voor een PGB voldoe. Mijn klacht was nooit doorgelezen, bleek.

De beschikking zou direct verstuurd worden, maar helaas.....de beschikking is er nog niet, waardoor het ingewikkeld is o.a. de nieuwe zorgovereenkomsten te maken.

Het maakt mij ook wat onzeker, stel je voor dat....ik heb alleen maar een telefonische toezegging, maar niet voor hoeveel uur en de geldigheidstermijn

Kan ik de beschikking op korte termijn verwachten of staan hier altijd enige weken voor?.

 

Bedankt alvast!