Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.
Highlighted

Aflevertermijnen medicijnen

Fanatiekeling

1.  De polisvoorwaarde over de aflevertermijnen is per 1 janari 2018 gewijzigd. ( er is dus een wijziging aangebracht op de eerder gepubliceerd polisvoorwaarden van 2018) . Ik vind deze polisvoorwaarde onduidelijk.

Want onder het kopje " 3 maanden bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen", staat dat er uitzonderingen zijn. 

Die uitzonderingen zouden op de termijn van dit kopje moeten slaan.  ( dus drie maanden). Als je nog een andere aflevertermijn wil noemen ( langer dan drie maanden) moet dit een apart punt worden, want het is een aparte termijn. De punten zijn namelijk op aflevertermijn ingedeeld. (Een mogelijke foute interpretatie zou kunnen zijn dat het voor die langere levertermijn altijd moet gaan om dure medicijnen. ) 

2. En nog een andere fout: het farmaceutisch reglement is op de pagina downloads nog niet vervangen door de nieuwe versie. Of is dat de bedoeling? 

3. ZK omschrijft de wijziging alsvolgt: In dit artikel hebben wij verduidelijkt dat het mogelijk is om bepaalde medicijnen voor een periode langer dan 3 maanden mee te krijgen. In de vorige/huidige-nog-niet-aangepaste versie van het farmaceutisch reglement stond " Deze middelen dienen in de regel voor 1 jaar te worden verstrekt;" Dit is nu echter afgezwakt in de zinsnede " kunnen voor langer dan drie maanden tot 1 jaar worden verstrekt". Ik vind dat in ieder geval het reglement ( zie punt 2) moet worden aangepast. Anders baseert de patient zich ten onrechte op de oude voorwaarde.

4. Nog een onduidelijkheid: " • 1 maand in overige gevallen" moet logisch gezien als laatste punt vermeld worden. 

 

De nieuwe polisvoorwaarde luidt:

9.1 Standaard vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden (reglement Farmacie)

In dit artikel hebben wij verduidelijkt dat het mogelijk is om bepaalde medicijnen voor een periode langer dan 3 maanden mee te krijgen. De gecorrigeerde tekst is:
Per voorschrift heeft u aanspraak op en/of worden de kosten van de geneesmiddelen maximaal vergoed voor een periode van:
• 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking wanneer die meer
bevat dan voor 15 dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe
medicatie betreft;
• 3 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed
ingestelde patiënten. Uitzonderingen zijn door ons aangewezen geneesmiddelen die geschikt zijn om voor een langere periode af te leveren én de orale anticonceptiva. Deze middelen kunnen in voor- komende gevallen voor langer dan 3 maanden tot maximaal een jaar worden verstrekt;

• 1 maand, indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan
€ 1.000,- bedragen gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden) na de eerste uitgifte;
• 1 maand in overige gevallen;
• 15 dagen, bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis
(farmaceutische zorg tijdens de palliatieve en terminale fase) tenzij er tussen professionals, zoals huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten) specifieke afspraken zijn gemaakt.
Voor insuline en de anticonceptiepil (voor vrouwen tot 21 jaar) is alleen bij de eerste levering een recept van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk.

Groet, Feina.

Aflevertermijnen medicijnen

7 ANTWOORDEN 7
Highlighted

Re: Aflevertermijnen medicijnen

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik ga je vragen bespreken met mijn collega bij Product Management @Feina. Ik kom er mogelijk eind van de week op terug.

Highlighted

Re: Aflevertermijnen medicijnen

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik vermoed dat het volgende week wordt @Feina. Mijn collega is nog iets aan het navragen.

Highlighted

Re: Aflevertermijnen medicijnen

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hallo @Feina,

 

ik heb een reactie gekregen. Graag reageer ik even puntsgewijs op jouw bericht:

1.
Het klopt dat het een foute interpretatie is dat juist de dure geneesmiddelen in aanmerking zouden komen voor een langere aflevertermijn dan 3 maanden. De uitzondering slaat juist op de geneesmiddelen die wij relatief gezien als niet duur beschouwen, maar waar tot dit jaar ook altijd de maximale termijn van 3 maanden op van toepassing was. Door deze aanpassing volgen wij een wens van onze klanten en maken we het mogelijk om in voorkomende gevallen van deze drie maanden af te wijken en voor een langere periode te laten afleveren. Geneesmiddelen die langer afgegeven kunnen worden dan 3 maanden, zijn middelen waarvan de voorschrijver en de apotheker vinden dat ze voor die patiënt veilig voor een langere periode kunnen worden verstrekt. Uiteraard moet ook onze verzekerde de wens hebben om de geneesmiddelen voor een langere periode mee te krijgen. De apothekers kunnen onze verzekerden hierover informeren.

2.
Er komt geen nieuwe versie van het reglement. Wijzigingen geven we aan in een addendum 'Wijziging op reglement Farmacie 2018' dat geplaatst is op de website.

3.
Via het addendum is het reglement aangepast. Er komt dus geen nieuwe versie van het reglement.

4.
We nemen deze suggestie in overweging voor het volgende polisjaar. Wij doen ons uiterste best om de regels  steeds zo eenvoudig en duidelijk mogelijk op te schrijven in het Reglement. Jouw input helpt daarbij.

 

Hebben we hiermee jouw vragen beantwoord?

 

Highlighted

Re: Aflevertermijnen medicijnen

Fanatiekeling

@Corine V Ik reageer op " Via het addendum is het reglement aangepast. Er komt dus geen nieuwe versie van het reglement.". 

Ik zou hiermee als consument kunnen instemmen als het een voorlooppagina zou zijn, die vast zit aan het farmaceutisch reglement. 

Heb je zelf gezien hoe het gedaan is? Ik vind dit heel onduidelijk. Want ook het zogenaamde " wijzigingsdocument farmacie" bevat alle wijzigingen, ook op de basispolis en de AV's. Het moet eerst UIT elkaar worden gehaald en dan SAMEN gevoegd worden. 

 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Aflevertermijnen medicijnen

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Dat is niet onze werkwijze, @Feina. Als er een wijziging is maken we een addendum met als titel 'Wijziging op .....'.  Zodat je de oude en de nieuwe tekst hebt.

Highlighted

Re: Aflevertermijnen medicijnen

Fanatiekeling

@Corine V.

 

Vorig jaar werkte ZK wel met addendums als voorlooppagina. Het is verwarrend voor de consument als dit elk jaar verandert. 

Zie de polisvoorwaarden van 2017. Dat is het hele jaar zo geweest. 

https://www.zilverenkruis.nl/VergoedingenDownloads/Voorwaarden-2017-Basis-Budget-Zeker-Exclusief-904...

 

zie de bijlage met twee halve pagina's van het hulpmiddelenreglement2017 en de polisvoorwaarden2017. Duidelijk is te zien dat de wijzigingen aan het hoofd-document vastzitten.

 

PS ik voeg de gewijzigde tekst van het farmaceutisch reglement bij, in de hoop dat hier iemand mee geholpen wordt. Er waren in 2017 enkele discussie over de aflevertermijnen van medicijnen op dit forum. Onder andere in de thread " besparen op het eigen risico". Het gaat om artikel 9.1 , de Aflevertermijnen. 

 

 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Aflevertermijnen medicijnen

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Bedankt voor je feedback @Feina. Ik geef je bevinding en advies door aan mijn collega's van Product Management.