0 likes

Wanneer verzekerden ervaren dat zij minder goed tegen een vervangend merk medicijn kunnen, waarom laat Zilveren Kruis dan niet de mogelijkheid om voor de eigen keus te gaan en het prijsverschil bij te laten betalen. Dat medicijnen uit dezelfde fabriek komen en dat er dezelfde stoffen in zitten zegt nog niet dat het hetzelfde is. Uit de voedingsindustrie is bekend hoe er met onze voeding gerommeld wordt om de opbrengst te maximaliseren zoals dat zo mooi heet. In de farmaceutische industrie krijg je daar minder makkelijk zicht op maar voor zover we daar info over krijgen, lijkt de hang naar winstmaximalisatie nóg groter. Dat alleen al maakt het niet aannemelijk dat de leverancier hetzelfde product levert tegen een lagere prijs. Waarom laat Zilveren Kruis het aantonen van medisch noodzaak prevaleren boven gezond verstand? (ik ben bang dat ik het antwoord weet). Hierbij roep ik Zilveren Kruis op om deze keuzevrijheid van bijbetaling aan te bieden aan haar verzekerden. Wie is tenslotte degeen die de vaak toch al bittere pillen moet slikken? 

Opmerkingen
Voormalig medewerker Zilveren Kruis

De mogelijkheid om per reactie een like te geven is er niet bij ‘Denk mee’-ideeën @Kruk. Wel bij topics. Maar het is ook prima om als reactie te melden als je het ergens mee eens bent. Of je kunt helemaal bovenaan bij het eerste bericht van het 'Denk mee'-idee een 'like' geven. Dan geef je dus eigenlijk een like voor het hele idee.

Geregelde bezoeker

 Ik merk dat ik de structuur van deze site nog niet goed begrijp. Valt mijn vraag aan ZK nu onder de ideeen of onder discussietopics?  

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Jouw reacties van eerder deze week heb ik voorgelegd aan mijn collega @HansSchipper. Ik kom daar nog op terug.

 

Ik heb jouw suggestie om bijbetalen mogelijk te maken geplaatst als 'Denk mee'-idee zodat anderen hierop kunnen reageren. En kunnen aangeven of ze het een goed idee vinden of niet. Bij een 'Denk mee'-idee bekijken we wat de reacties zijn en bespreken we deze met onze collega's van bijvoorbeeld Beleidsontwikkeling. Er zit dus een iets andere gedachte achter. Bij de andere topics kun je een vraag stellen of in discussie gaan / van gedachten wisselen. Bij een 'Denk mee'-idee zijn verschillende fasen: nieuw, ter beoordeling, meer reacties nodig, in ontwikkeling, wordt niet uitgevoerd en uitgevoerd. Bij de andere topics  zijn deze fasen er niet.

Geregelde bezoeker

ok, dank voor de toelichting en de actie.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

@HansSchipper het antwoord van mijn collega laat nog even op zich wachten. Ik heb afgesproken dat ik donderdag na Kerst weer even contact heb. Als het goed is, kom ik dan ook met een reactie. Mag ik dus nog even een beroep op jouw geduld doen?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

@HansSchipper Namens mijn collega kan ik je dit antwoorden:

 

Beste Hans,

Jouw opmerkingen suggereren dat er kwaliteitsverschillen bestaan tussen de verschillende merken geneesmiddelen die wij inkopen. Feit is dat dit niet het geval is: alle merkloze geneesmiddelen zijn - alvorens die op de markt mogen komen - getest op absolute gelijkwaardigheid (in vaktermen: bio-equivalentie) ten opzichte van het originele merkfabrikaat: de werkzame stof moet in precies dezelfde mate in het bloed terecht komen. Zowel qua hoeveelheid als qua snelheid. De registratie-autoriteiten (in ons land het CBG en in Europa de EMA) zien daar strikt op toe. Je hebt gelijk dat dit soms niet als zodanig wordt ervaren. Een mooi voorbeeld daarvan was Lipitor® dat door de originele fabrikant zowel als spécialité (het merkgeneesmiddel) als generiek fabricaat (merkloos geneesmiddel) op de markt werd gebracht. Beide tabletten kwamen dus van dezelfde fabrikant, maar werden in andere verpakkingen gedistribueerd. Bijzonder was dat dat patiënten bij de overstap van de originele naar de merkloze tabletten plotseling bijwerkingen ervoeren. Dit wordt wel het 'nocebo-effect' genoemd: de 'angst' dat de goedkopere tabletten minderwaardig zouden zijn, leidt tot klachten. Artsen hebben in de spreekkamer dan ook al een belangrijke rol om hun patiënten goed voor te lichten over de gelijkwaardigheid van generieke middelen. De klachten die de patiëntverenigingen hebben neergelegd over de medicijnwisselingen, zijn overigens zeker niet ongehoord gebleven en hebben recent geleid tot werkgroepen die met dit probleem aan de slag gaan. We kunnen je in dit kader verwijzen naar de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

 

Geregelde bezoeker

Beste Corine, Deze reactie bevat werkelijk álle elementen van de reden waarom ik dit voorstel heb ingediend.

Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben uitgewezen dat er wel degelijk verschillen kunnen zijn tussen bio-equivalente generieke geneesmiddelen. Maar uw beleidsafdeling kiest ervoor om dit toe te schrijven aan dat het bij de verzekerden tussen de oren zit. Een andere aanduiding van het "nocebo-effect". Dat draagt er niet aan bij dat je je als klant serieus genomen voelt. En met niet serieus genomen worden zou ik nog kunnen leven maar in dit geval zijn het de verzekerden die deze medicijnen moeten slikken en (nog) niet de beleidsmakers. En er blijkt een grote vasthoudendheid bij de beleidsmakers. Geen redelijk alternatief bieden maar het probleem wat ook door patiëntenverenigingen is aangekaart wegzetten in een werkgroep.

Het is mij bekend dat we als mensheid gevoelig zijn voor reklame maar omdat er bij verzekerden geen reklame wordt gemaakt voor geneesmiddelen hebben we het over een te verwaarlozen invloed. Artsen kunnen natuurlijk corrupt zijn en zich bij medicijnkeuze laten leiden door het verkrijgen van cadeaus en snoepreisjes. Dat risico doet zich in gelijke mate voor bij de beleidsmakers van zorgverzekeraars, met dat verschil dat het belang veel groter is dan waar één arts over gaat. Mijn vertrouwen ligt dan toch meer bij de behandelende artsen.

Maar u heeft als verzekeraar wat mij betreft nog een jaar de tijd om deze rigide houding te laten varen!

(toelichting van Wikipedia) Generieke geneesmiddelen zouden equivalent moeten zijn aan de oorspronkelijke merkgeneesmiddelen, maar in de praktijk kunnen zij soms nét wat anders werken dan het originele product. Ook tussen generieke geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof kunnen onderling verschillen zitten. Het verschil kan zitten in de snelheid waarmee het medicament in de bloedsomloop wordt opgenomen, maar ook het aantal of de ernst van de bijwerkingen kan erg verschillen. De verschillen zouden kunnen worden verklaard door het gebruik van andere hulpstoffen. Ook in de wetenschappelijke literatuur wordt wel melding gemaakt van verschillen in de biologische beschikbaarheid tussen generieken.[1][2][3][4][5]

  1.  Borgheini G.; The bioequivalence and therapeutic efficacy of generic versus brand-name psychoactive drugs; Clin Ther. 2003 jun;25(6):1578-92 samenvatting
  2.  Bialer M. Generic products of antiepileptic drugs (AEDs): is it an issue? Epilepsia. 2007 Oct;48(10):1825-32.samenvatting
  3.  Sakurai M, Naruto I, Matsuyama K., Evaluation for zero-order controlled release preparations of nifedipine tablet on dissolution test, together with cost benefit point of views. Yakugaku Zasshi. 2008 May;128(5):819-26. samenvatting
  4.  Davit BM, Conner DP, Fabian-Fritsch B, Haidar SH, Jiang X, Patel DT, Seo PR, Suh K, Thompson CL, Yu LX, Highly variable drugs: observations from bioequivalence data submitted to the FDA for new generic drug applications. AAPS J. 2008;10(1):148-56. Epub 2008 Mar 5 samenvatting
  5.  Vetchý D, Frýbortová K, Rabisková M, Danecková H., Bioequivalence studies of pharmaceutical preparations, Cas Lek Cesk. 2007;146(5):431-3.samenvatting
Bezoeker

Beste Hans,

 

Ik ben door Corine gewezen op deze discussie, omdat ikzelf eind september een soortgelijke discussie heb gestart onder het kopje "Waarom geen gedeeltelijke vergoeding?" in de categorie medicijnen. We gebruiken misschien gedeeltelijk verschillende argumenten, maar de boodschap is naar mijn idee hetzelfde: Er moet een mogelijkheid komen om niet preferente medicijnen te gebruiken en daarvoor de vergoeding te ontvangen op basis van het preferente medicijn.

Omdat ZK hier niet aan wil ben ik naar de ombudsman voor de zorgverzekering gestapt. Nu doet de ombudsman alleen mediatie en ZK heeft daar opnieuw beargumenteerd waarom zij dit beleid hanteren. Dat komt uiteindelijk neer op een kosten argument. Ik blijf dat vreemd vinden want ik vraag alleen de vergoeding van het goedkopere preferente medicijn.

Als vervolgstap heb ik het geschil nu voorgelegd aan de geschillencommissie zorgverzekeringen en dit is nog in behandeling.

Ik hoop echter dat we met vele verzekerden bij het ZK duidelijk kunnen maken dat hun beleid onredelijk is en aanpassing behoeft. Je hebt mijn steun.

 

René

Bekend gezicht

 

 

Ik heb zelf toen verschillende fabrikanten gebeld en die gaven ruiterlijk toe , dat er toch ook daadwerkelijk o.a. verschil zit tussen de hulpstofffen.

Juist die hulpstoffen , daar worden wij zo ziek van...

 

Maar ja , Achmea en luisteren , dat zijn nu eenmaal 2 hele verschillende dingen.

Huisartsen zijn inmiddels murv geslagen door dit systeem en ik kan ze niet geheel ongelijk geven.

Maar vooral vol blijven houden dat er democratisch besloten is.....

Ja , als je zo groot bent , is dat wel vol te houden......

Geregelde bezoeker

Ik zou graag een duidelijker en completere reactie ontvangen van de beleidsafdeling. Ik probeer ook zo concreet en volledig mogelijk in te gaan op de argumenten die de beleidsafdeling aanvoert. Jammer trouwens dat "de Beleidsafdeling" geen naam heeft. Dat versterkt de suggestie dat het geen mensen zouden zijn die er werken of in ieder geval mensen die liever anoniem blijven.

Als enige argument wordt genoemd "dat het een feit is dat er geen kwaliteitsverschillen bestaan tussen de door ZK ingekochte geneesmiddelen t.o.v. andere vergelijkbare geneesmiddelen die er zijn". In mijn vorige bericht geef ik al aan dat er diverse studies zijn die uitwijzen dat die verschillen er wél zijn.  Reacties van collega verzekerden bevatten eveneens tal van signalen en aanwijzingen die op zijn minst twijfel zouden moeten wekken aan dat wat de Beleidsafdeling als feit presenteert. Ook het eigen gedrag van de Beleidsafdeling strookt niet met wat zij als feit aanneemt. Ik doel op het deelnemen aan werkgroepen die naar aanleiding van klachten van patiëntenverenigingen in het leven zijn geroepen. Wanneer de feiten voor zich spraken dan zou het deelnemen aan deze werkgroepen immers ridicuul zijn.

Het is een goede zaak dat ZK probeert om de zorgkosten zo laag mogelijk te houden. Dit moet echter niet leiden tot het dwingend opleggen van  gebruik van door ZK gekozen geneesmiddelen. Het gebruik van  geneesmiddelen is ten eerste een zaak van de persoon die de middelen tot zich neemt, in samenspraak met de behandeld arts die de deskundigheid inbrengt. Vanuit het econmisch belang is het niet onredelijk dat ZK een limiet stelt aan de kosten tot de hoogte van de kosten van een geneesmiddel wat in de ogen van ZK in de meeste gevallen toereikend zou moeten zijn. Nu de Beleidsafdeling, ondanks herhaalde signalen van individuele verzekerden en patiëntenverenigingen zich zo weigerachtig opstelt, moet er hiervoor wel een zwaarwegende reden zijn. Het gedrag van de Beleidsafdeling gaat immers ook in tegen ten minste twee van de drie kernwaarden van het keurmerk Klantgericht Verzekeren. Mijn vraag is om een toelichting te geven op deze zwaarwegende reden(en). Ik mag aannemen dat het gaat om een financieel belang.

  • Heeft ZK een inschatting gemaakt in welke mate patienten gebruik zouden maken van vergoeding van een ander dan het door ZK gekozen preferent geneesmiddel?
  • Heeft ZK een inschatting gemaakt in welke mate de voorgestelde regeling het inkoopbeleid van ZK minder economisch effectief zou maken?
  • Welke waarde kent ZK toe aan het verkrijgen van een monitorsysteem op de kwaliteit van het eigen inkoopbeleid van preferente geneesmiddelen?
  • Zijn er andere motieven voor ZK om geen medewerking te verlenen aan de voorgestelde regeling?

Wellicht kan de Beleidsafdeling zich informeren bij collega zorgverzekeraars die wél deze keuzemogelijkheid biedt aan haar verzekerden. Ik ben al lang verzekerd bij ZK en ik houd van duurzame relaties, reden waarom ik niet graag overstap. Maar toen de Postbank haar vaste klanten beloonde met een 0.5% hogere hypotheekrente t.o.v. haar nieuwe klanten, heb ik ook het gedoe voor lief genomen en ben overgestapt. Ik hoop dat uw en mijn aandacht voor dit onderwerp dit soort stappen overbodig maakt.