Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Gehoorapparaten voorzieningsrechter doet uitspraak ovedr bruikleen 13/11/15

Gast

Amersfoort, 13 november 2015

 

Deze week deed voorzieningsrechter uitspraak n.a.v. ZK haar voornemen  vanaf 2016 gehoorapparaten in bruikleen te geven .  NZa had deze zaak aangespannen.

ZK wordt toegestaan vanaf 2016 gehoorapparaten in bruikleen te geven.

 

Om te beginnen is dit voornemen van ZK echt opmerkelijk te noemen.

Temeer dat hierover tijdens de inschrijving voor het contract 2016 met gehoorapparaten leveranciers niets over is terug te vinden. Uiteindelijk koos men voor de leveranciers: Hans Anders en Beter Horen.

 

Dat de voorzieningsrechter meeging in dit voornemen van ZK is met name gelegen in het feit dat ZK   afspraken had gemaakt kennelijk met alle  zorgverzerzekeraars indien tijdens het bruikleentermijn verzekerde overstapt naar een andere zorgverlener deze nieuwe zorgverlener de rechten en plichten overneemt van de bruikleenovereenkomst. 

 

In ieder geval is in deze  situaties is  geen sprake meer van een gezonde concurrentie.

 

Nu ik zie de bui alwel hangen, m.n. indien een reparatie niet onder de garantie valt aldus leverancier.

 

Daarenboven is een bruikleenregeling uiterst merkwaardig, immers wat geschied indien een verzekerde naar het buitenland vertrekt of komt te overlijden, komt verzekeraar de gehoorapparaten dan terug halen.

 

Waarom maar  eens expliciet  aan te geven zijn overige implantaten zoals b.v. een kunstheup niet in bruikleen, of is dit een volgende stap.

 

Is overleg gepleegd met verenigingen die de belangen voor slechthorende behartigen, vreemd dat men hierover althans in de pers niets kan terugvinden.

 

Mijn gevoel geeft aan dat zo langzamerhand het regelen van zorg de menselijke maat er niet meer toedoet, en vrijheden aanmerkelijk worden ingeperkt. Dat alleen nog de pecunia telt, niet meer en niet minder.

Dit in schrille tegenstelling van hoe m.n. ZK zich uit in de media en haar website, immers daarop afgaand zou je denken voor mij wordt ten alle tijde goed gezorgd.

 

Door ervaring oud en wijs geworden weet ik dat uiteindelijk vroeg of laat het schip de wal gaat keren.

M.n. de volgende generatie laat niet alles over haar heen komen en wil duidelijk inspraak bij zorgverzekeraars immers ook zij dragen bij met hun premie.  Uiteraard ook de overheid, echter die haalt haar bijdrage weer middels te heffen belastingen terug juist ja bij de dezelfde verzekerden. Dus even attentie de verzekerden betalen alle kosten maar hebben hoe dan ook weinig of niets in te brengen.

 

Kritische consument.

 

 

 

 

Gehoorapparaten voorzieningsrechter doet uitspraak ovedr bruikleen 13/11/15

9 ANTWOORDEN

Re: Gehoorapparaten voorzieningsrechter doet uitspraak ovedr bruikleen 13/11/15

Medewerker

Hallo @kritische consu,

 

Ik zie dat je een mening hier post. Fijn dat je je gedachten deelt!

 

Ik wil je graag van extra informatie voorzien bij bepaalde stukken van je bericht.

 

Wanneer je bij een andere zorgverlener te rade gaat dan de leverancier die het apparaat geleverd heeft, gelden inderdaad dezelfde voorwaarden waaronder het apparaat geleverd is. Immers: de 5 jaar gebruikstermijn blijft gelden, ongeacht een overstap naar andere zorgverlener. Nieuw apparaat na 5 jaar? Nieuwe leveringsvoorwaarden van andere leverancier. Oude apparaat gaat terug naar oude leverancier. Simpel!

 

Wanneer iemand naar het buitenland vertrekt of komt te overlijden, gaan wij er te goeder trouw vanuit dat mensen de in bruikleen verstrekte zaken retourneren wanneer dat aan de orde is.

 

In bruikleen verstrekte hulpmiddelen is niets nieuws onder de zon! Denk aan een verpleegbed of een Parkinson rollator... die worden al jaren in bruikleen verstrekt èn geretourneerd en dat verloopt prima.

 

Als er na 5 jaar een nieuw apparaat wordt aangeschaft dan zal er iets aan schorten, anders zou een nieuwe niet nodig zijn. Het is onze intentie om de geretourneerde apparaten aan een goed doel te schenken en de apparaten zo een functioneel tweede leven te geven.

 

Je geeft aan dat je een bepaald onderbuikgevoel hebt. Deze stap is met niemand anders dan de gebruikers van de apparaten in het achterhoofd genomen.

Immers: eigen bijdrage heffen moeten we, want dat heeft de regering vastgesteld. Eigen risico rekenen hoeven we in deze situatie niet, aangezien het hulpmiddel niet in eigendom wordt verstrekt.

Men heeft dus wel de lusten van een apparaat die interactie met de wereld om zich heen via geluid bewerkstelligt, maar niet de lasten van het betalen van eigen risico over deze verstrekking.

 

Win win?

 

Groet,

Jeroen


Wordt lid om te reageren en deel te nemen aan deze community.

Re: Gehoorapparaten voorzieningsrechter doet uitspraak ovedr bruikleen 13/11/15

Gast

Beste Jeroen,

 

Uw commentaar en uitleg gelezen.

 

Uw vergelijking gehoorapparaten met b.v. hulpmaterialen zoals een rollator of bed gaat naar mijn inziens mank.

 

Immers een gehoorapparaat zit aan de mens verbonden of wellicht bij zeer geavenceerde geïmplanteerd.

 

Bij tussentijdse wijziging van Zorgverzekeraar geen probleeem aldus uw commentaar, nu ik zie ze wel op me afkomen indien een reparatie niet valt onder de garantievoorwaarden.

 

Dan nog even wanneer gehoorapparaten 5 jaar oud zijn,  zijn ze meestal echt versleten, spreek uit eigen ervaring, juist gaan ze op die momenten zelfs veelvuldig stuk.

Dus  de opmerking kunnen we ze wegschenken (overigens een goede gedachte) haalt weinig uit, je zadelt de ontvanger alleen op met problemen en kosten.

Het wegschenken zou enkel zin hebben indien gehoorapparaten volledig eerst worden gereviseerd en dan ook nog dat  ontvanger nadien deze kan afstellen of laten afstellen op zijn gehoorschade.

Het laten afstellen dient dan te geschieden door een deskundig audiciën met apparatuur, die denk ik niet voorhanden zal zijn, of gaat de Zorgverzkeraar voor een z.g. goede infrastructuur gehoorzorg zorgen, want men zal deze gehoorapparaten niet wegschenken binnen Europa.

Overigens is ook uitgerekend wat de allemaal administratief aan kosten voor gevolg heeft.

 

Dan nog even u heeft wel de lusten van het apparaat, m.a.w. ...................................................

Maar daar is door geen enkele zorgrelatie om gevraagd, immers wat kan hij of zij eraan doen dat men slecht of nauwelijks kan horen, afgezien van gehoorschade opgelopen bij b.v. festivals.

Die opmerking had u beter weg kunnen laten, immers die klinkt nogal badinerend.

 

Dan blijft over (onbenantwoord )hebben zorgverzekeraars  w.o. ZK overleg gevoerd met een bepaalde achterban, in casu eigen verzekerden.

 

Mijn onderbuik gevoel heeft u helaas niet we kunnen nemen, immers inspraak door verzekerden valt niet te bespeuren.

 

Vriendelijke groet,

Kritische consument

21/11/15

 

Re: Gehoorapparaten voorzieningsrechter doet uitspraak ovedr bruikleen 13/11/15

Community Manager
Community Manager

Hallo @kritische consu

 

Bedankt voor jouw reactie. Ik vraag één van onze inhoudelijke experts op het gebied van hoorzorg op jouw bericht te reageren. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie. 

 

Groet,

 

Jan 

Re: Gehoorapparaten voorzieningsrechter doet uitspraak ovedr bruikleen 13/11/15

Expert

Hallo Kritische Consument,

 

Mijn collega Jeroen heeft al een goed antwoord gegeven op veel vragen die je hebt gesteld. Ik wil nog een paar zaken toelichten en verduidelijken.

 

We hebben besloten om over te gaan tot bruikleen van een hoortoestel ter bescherming van onze verzekerde. Te vaak kregen we klachten van onze verzekerden dat ze naderhand nog veel geld moesten bijbetalen voor een dure software update (soms tot € 500 per toestel), of dat een toestel na levering werd teruggegeven en met bijbetaling een duurder toestel werd geleverd. Wij vinden dat de audicien zonder extra kosten een toestel moet leveren waarmee onze verzekerde geholpen is. Vanuit de Zorgverzekeringwet wordt dit vergoed, dan mag het niet zo zijn dat om allerlei commerciele redenen onze verzekerde wordt opgezadeld met hoge bijkomende kosten terwijl hij in principe niet meer zou moeten betalen dan de wettelijke eigen bijdrage van 25%.

 

Er zijn meer hulpmiddelen die we in bruikleen verstrekken, dus dat is niet nieuw. We zijn uiteraard niet van plan om een hoortoestel opnieuw in te zetten, daarvoor leent dit hulpmiddel zich niet. We zijn in overleg met onze twee audicienbedrijven over een nuttige bestemming voor ingeleverde toestellen. Zo is Beter Horen verbonden aan een stichting waarbij KNO-artsen, audiologen en audiciens zijn aangesloten die hoortoestellen een nieuw leven geven aan inwoners in Afrikaanse landen waar goede hoorzorg niet voorhanden is.

 

Ons beleid hebben we uiteraard besproken met gebruikers. Enerzijds hebben we de klachten/signalen van onze verzekerden gebruikt als input. Met de Stichting Hoormij (voorheen de NVVS) hebben we onze analyses gedeeld en ons beleid besproken.  Zij kunnen zich vinden in ons beleid om het toestel in bruikleen te verstrekken. Overigens is bruikleen expliciet opgenomen in de inkoopprocedure die we hebben gevoerd om tot selectie van twee audicienbedrijven te komen.

 

Tot slot: de menselijke maat is geborgd in de afspraken die we hebben gemaakt met de audicienbedrijven, deze staat los van de wijze waarop eht toestel wordt verstrekt (eigendom of bruikleen). Zo moeten de twee audicienbedrijven minimaal 3 verschillende merken voeren in hun assortiment, en zijn zij verplicht om te werken met het landelijke protocol voor hoorzorg. Dit protocol is opgesteld door audiologen, audiciens en patienten om te komen tot een passende hooroplossing die het beste aansluit bij de problemen en de behoefte van de verzekerde. Daarnaast beschikken ze allebei over het StAr-Keurmerk, zodat kwaliteit van de audicien en het zorgproces is geborgd.

 

Ik hoop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord en uw onderbuik gevoel enigszins weg te hebben genomen.

 

Vriendelijke groet,

 

Erik Koekoek

Re: Gehoorapparaten voorzieningsrechter doet uitspraak ovedr bruikleen 13/11/15

Gast

Beste,

 

Waar blijft een uwer expers met antwoord.

 

Kritiche consument

15/12/15

Re: Gehoorapparaten voorzieningsrechter doet uitspraak ovedr bruikleen 13/11/15

Community Manager

@kritische consu Ik zie dat @Erik Koekoek hier een tijd geleden een reactie heeft gegeven.
Kan je hiermee uit de voeten? Mis je nog iets? 

 

 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Gehoorapparaten voorzieningsrechter doet uitspraak ovedr bruikleen 13/11/15

Gast

Wat is er mis met nieuw leven geven aan hoortoestellen is mijn inziens zeker in het oor toestellen

niet mogelijk immers deze worden op maaat gemaakt.

Daarenboven een nieuw leven geven klinkt heel mooi, maar na 5 jaar zijn toestellen in of buiten het oor gewoonweg versleten.

 

Bovendien als nieuw leven zo eenvoudig is kun je je ook afvragen waarom gaan ze bij de 1e drager

dan niet langer mee??

 

Jammer dat domweg dragers  -in uw administratie zitten er genoeg- van hoortoestellen zelf niet worden gehoord alvorens men allerlei zaken gaat roepen, lijkt echt op de beste stuurlui staan aan wal.

 

Daarenboven ga ik mij langzamerhand afvragen omdat u steeds meer zaken naar zich toetrekt hoe lang het nog duurt dat u zelf gehoorapparaten gaat verstrekken en dan hebben uw klanten er helemaal niets meer over te vertellen. Immers u bepaalt nu ook catogie 1 t/m 5 en je moet wel van zeer goede huize komen wil je daar boven raken.

 

Je ziet de tendens al in de markt m.b.t. het in eigen handf nemen van aankoop gehoorapparaten door uw verzekerden, men wenst een eigen relatie op te bouwen met de leverancier en kiezen uit veel meer mogelijkheden.

Deze relatie kan niet worden opgebouwd  met de door u aangeboden leveranciers, immers dit veranderd per jaar. (voorbode van in eigen hand nemen door ZK ???)

 

Wacht uw reactie met vertrouwen af,

 

Hartelijke groet,

 

Kritische consument.

 

Vriendelijke groet,

 

Kritische consument

 

 

Re: Gehoorapparaten voorzieningsrechter doet uitspraak ovedr bruikleen 13/11/15

Expert

Geachte kritische consument,

 

Hoortoestellen gaan in de praktijk 3 tot 7 jaar mee. Naar onze maatstaven zijn ze dan technisch en economisch zodanig oud, dat vervanging nodig is. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet meer bruikbaar zijn. Wellicht niet alle toestellen, maar de toestellen die technisch nog functioneren, kunnen zeker nog een andere bestemming krijgen.

 

U maakt zich zorgen dat Zilveren Kruis in de toekomst alles gaat bepalen bij de levering van een hoortoestel. Dat is zeker niet onze visie. De audicien is de deskundige en er zijn bij een hoortoestel heel veel factoren die bepalend zijn voor de mate van revalidatie en de klantervaring. Die deskundigheid laten we daarom nu en ook in de toekomst graag liggen bij de specialist, de audicien. Die bepaalt ook in welke categorie een verzekerde wordt ingedeeld. Deze categorie-indeling is door wetenschappers gemaakt, met instemming van audicienbedrijven en clientenorganisaties.

 

Met onze contracten willen we de kwaliteit van hoorzorg op een hoog niveau houden, en betaalbaar maken en houden voor onze verzekerden. Voor de komende 2 jaren zijn daarom Beter Horen en Hans Anders geselecteerd als voorkeursleverancier.

 

Met vriendelijke groet,

 

Erik Koekoek

 

 

Re: Gehoorapparaten voorzieningsrechter doet uitspraak ovedr bruikleen 13/11/15

Fanatiekeling

Kritische consument, u had beter een andere zorgverzekeraar kunnen kiezen , toen u, nog in 2015, deze informatie kreeg. Of heeft u dit misschien ook gedaan? Ik kan de bruikleen van hoortoestellen nergens terugvinden. In het vergoedingenoverzicht hulpmiddelen bij ongecontracteerde leveranciers ( https://www.zilverenkruis.nl/SiteCollectionDocuments/Consumenten/Gecontracteerde-zorg/Tarieven-niet-... wordt dit niet genoemd. 

 

Als alternatief: Een niet gecontracteerde leverancier nemen! Gewoon zelf betalen en een deel van de kosten terugvorderen. Volgend jaar een restitutiepolis nemen, dan is het bedrag hoger. 

 

Ook als u niet bent overgestapt, kunt u misschien alsnog overstappen, aangezien dit toch een " verslechtering van polisvoorwaarden en vergoedingen gedurende het verzekeringsjaar " is, hetgeen een reden is om binnen 4 weken de verzekering op te zeggen. 

Zie artikel 10.1 van de basisverzekering: " 11.3 Als de voorwaarden wijzigen en/of uw recht op zorg wijzigt Is een verandering in de voorwaarden en/of het recht op zorg in het nadeel van de verzekerde? Dan mag u (verzekeringnemer) de basisverzekering opzeggen. Dit geldt niet als deze verandering ontstaat, doordat een wettelijke bepaling wijzigt. U (verzekeringnemer) kunt de basisverzekering opzeggen met ingang van de dag waarop de verandering ingaat. U (verzekeringnemer) heeft hiervoor 1 maand de tijd nadat wij u (verzekeringnemer) over de verandering hebben geïnformeerd.".

Groet, Feina.