Kennisbank-artikel: Alles over de Freestyle Libre

Community Manager

Omdat we de kennisbank binnenkort gaan verwijderen hebben we de artikelen naar het forum verplaatst.

Wil je direct meer weten over de voorwaarden voor vergoeding van de Freestyle Libre? Kijk dan hier.

Wil je weten wat de vergoeding is voor de Freestyle Libre? Kijk dan hier.

 

Wat is de Freestyle Libre?

De FreeStyle Libre (FSL) is een meetapparaat om bij diabetes de bloedsuikerwaarde te controleren, daarnaast kan deze ook gebruikt worden als ketonenmeter. De meter geeft middels grafieken en pijlen weer of de bloedsuikerwaarde (snel) stijgt, daalt of constant blijft. Dit gebeurt door het scannen van een op de huid bevestigde sensor. Hierdoor is de traditionele vingerprik veel minder vaak nodig. 

 

Waarom wordt de FSL nog niet vergoed uit de basisverzekering?

Het Zorginstituut Nederland, dat de minister adviseert over wat wel en wat niet vanuit de Zorgverzekerinswet kan worden vergoed, heeft recent aangegeven dat er nog te weinig wetenschappelijk bewijs is om vergoeding van de FSL uit de basisverzekering mogelijk te maken.

 

Henk Bilo legt uit waarom er onderzoek gedaan moet worden. 

 

Waarom wordt de FSL in het buitenland dan al wel vergoed?

Dat er in andere landen wel al besloten is tot vergoeding,  betekent niet dat de FSL in Nederland ook vergoed kan worden. Het zorgstelsel in Nederland verschilt van het systeem in andere landen waardoor er specifiek voor het Nederlandse stelsel onderzoek gedaan moet worden naar de (kosten)effectiviteit van de FSL.

 

 

De FSL heeft een TUV keurmerk, is dat niet voldoende?

De FSL is een combinatiemeter: hij kan gebruikt worden voor teststrips en voor sensoren. TÜV heeft de meter getest voor gebruik met de ‘klassieke’ glucosemeterstrips, maar  niét voor gebruik met de sensoren. De sensoren meten het glucosegehalte in het weefselvocht van de huid. Deze methode is relatief nieuw en de TUV heeft deze methode nog niet getest.

 

Uitleg over CE- en TÜV-keurmerk. 

 

Is er een andere manier om de FSL vanuit de basisverzekering te vergoeden?

De zorgverzekeraar kan zelf een toets doen die vergelijkbaar is met die van het Zorginstituut. In samenwerking met de Isala klinieken en de DVN heet Zilveren Kruis besloten om onderzoek te doen naar de FSL. Door een aanvraag in te dienen bij de Stichting Achmea Gezondheid (SAG) heeft Zilveren Kruis een eerste onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van de FSL kunnen financieren. Dit onderzoek is uitgevoerd door Henk Bilo van de Isala klinieken. In dit onderzoek heeft Henk Bilo onderzocht of de FSL veilig en betrouwbaar is in gebruik en welke conclusies aan de uitslagen verbonden kunnen worden.

 

Uitkomst eerste onderzoek FSL door de Isala klinieken

Lees hier meer

Marion Fokkert, onderzoeker bij de Isala-klinieken, over het onderzoek:

 

Er is in augustus 2015 onderzoek gedaan bij 26 mensen gedurende twee weken. De gegevens die daarbij verzameld zijn, worden nu geanalyseerd. Een deel daarvan is af, maar er wordt nog gekeken naar bijvoorbeeld het effect van het gebruik van paracetamol en vitamine C. Marion kan wel al een aantal eerste conclusies met ons delen. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de Freestyle nauwkeurig is, maar wel minder nauwkeurig dan vingerprikken. Ook stijgen en dalen de waardes na de maaltijd later dan met een bloedsuikermeter. Dat betekent dat het bij het gebruik van de Freestyle belangrijk is om goed te begrijpen hoe je met dit meetapparaat om moet gaan en hoe dit anders is dan een bloedsuikermeter.

 

Verder valt op dat de Freestyle soms onverwacht een afwijkende waarde geeft. Het is dan belangrijk dat een patiënt goed kan inschatten of er echt een probleem (bijvoorbeeld een hypo) is of niet. Een mooi voorbeeld van hoe je daarmee kunt omgaan is van een patiënt die zag dat er een enorm verschil zat tussen de Freestyle waarde en de bloedsuikermeter. Hij heeft toen zijn vriendin  geprikt om te testen of de bloedsuikermeter de juiste waarde gaf. Daarmee kon hij concluderen dat de Freestyle op dat moment even niet de juiste waarde aangaf. Dit voorbeeld laat ook zien dat je ook met de Freestyle nog af en toe moet prikken, maar natuurlijk wel veel minder dan met de bloedsuikermeter. 

 

Het onderzoek nu geeft inzicht in de nauwkeurigheid van de Freestyle en hoe deze waardes zich verhouden tot de waardes van bloedsuikermeters. Om de effectiviteit van de Freestyle voor een langere termijn en een grotere groep te onderzoeken wil de onderzoeksgroep van het Isala een register maken met gegevens van gebruikers. Daarmee kun je niet alleen informatie krijgen over de meetwaardes bij een grotere groep, maar bijvoorbeeld ook over bijwerkingen en over hoe verschillende soorten mensen het ervaren op deze andere manier inzicht in hun suikerwaardes te krijgen. Ook kun je zo zien of er bijvoorbeeld ziekenhuisopnames voorkomen worden door de nieuwe manier van meten. 

 

Zowel de medisch onderzoekers als wij vinden dat op basis van dit onderzoek o.a. de kosteneffectiviteit (ook een voorwaarde vanuit het beoordelingskader voor de stand van de wetenschap en praktijk nog onvoldoende bewezen is. Ook 1 op de 25 mensen met ernstige huidirritatie van de sensor vinden wij zorgelijk. Ook daarnaar is verder onderzoek nodig.

 

 

Het vervolgonderzoek naar de FSL

 

Wanneer is het vervolgonderzoek van start gegaan?

Het vervolgonderzoek is 25 mei 2016 van start gegaan.

 

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan het vervolgonderzoek?

LET OP: Instroom in het vervolgonderzoek is vanaf 13 juni 2017 niet meer mogelijk. Alleen verzekerden die tot 13 juni 2017 gestart zijn met het onderzoek kunnen gedurende de 12 maanden dat zij mee doen met onderzoek gebruik maken van de vergoeding.

Lees hier meer

 

  • De verzekerde moet ouder zijn dan 18 jaar
  • Als de verzekerde vanaf 2015 bij Zilveren Kruis verzekerd is (of één van de andere deelnemende Achmea-labels, zie hieronder).
  • Een 2e lijns behandelaar heeft vastgesteld dat verzekerde voldoet aan minimaal één van de hieronder genoemde criteria én deel wil nemen aan het register.
  1. ‘Hypoglycemia unawareness’  en ondanks gemiddeld 6 of meer metingen per dag in het afgelopen jaar en intensieve begeleiding van hun diabetesteam, nog steeds hypoglykemieën                   OF
  2. Onverwachte hypoglykemieën  ondanks gemiddeld 6 of meer metingen per dag in het afgelopen jaar en intensieve begeleiding van hun diabetesteam                        OF
  3. Insuline afhankelijke diabeten die ondanks maximale inspanningen van verzekerde (frequente bloedcontrole en adequaat lifestyle management) en intensieve begeleiding van het diabetes team niet komen tot verbetering van hun glucoseregulatie, wat blijkt uit een gemiddeld HbA1c > 70 mmol/mol (8,5%) in het afgelopen jaar.                           OF
  4. Een beroep hebben waarbij sensatieverlies aan vingers door vingerprikken kan leiden tot arbeidsongeschiktheid, zoals musici en die op  advies van hun diabetes team meer dan 6 keer metingen per dag moeten doen.                             OF
  5. Een beroep hebben waarbij relatief zeldzaam optredende hypoglykemieën tot een gevaar voor zichzelf en/of anderen kan leiden of vanwege veiligheidsrisico’s tot arbeidsongeschiktheid (bijv buschauffeur en wettelijke eisen). OF
  6. Patiënten die in aanmerking komen voor Continue Glucose Monitoring (CGM), uitgezonderd kinderen < 18 jaar.  

Hoe wordt er omgegaan met mensen die door het al eerder gebruiken van de Freestyle Libre niet meer voldoen aan de HbA1c-eis van > 70 mmol/mol?? 

Als de 2de lijns behandelaar vast heeft gesteld dat iemand voor het gebruik van de (zelf aangeschafte) Freestyle Libre wel voldeed aan de genoemde criteria en nu door het gebruik van de Freestyle Libre niet meer aan de voorwaarden voldoet kan de 2de lijns behandelaar deze persoon alsnog aanmelden. Alle overige voorwaarden blijven gelden.


Hoe wordt er omgegaan met mensen die zelf al een Freestyle Libre hebben aangeschaft? 
Aangeschafte sensoren of Freestyle Libre meetapparaten voordat iemand deelneemt aan het onderzoek worden niet vergoed. De sensoren en het meetapparaat worden alleen vergoed als deze zijn aangeschaft in het kader van het vervolgonderzoek. Hoe deze te bestellen staat op www.fslregister.nl


Hoe kan ik me aanmelden voor de vergoeding en het vervolgonderzoek?  
Je kan contact opnemen met jouw 2de lijns behandelaar. Deze kan beoordelen of je aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is meldt jouw behandelaar je aan bij het FSL register (via www.fslregister.nl).
 

Hoe lang duurt het onderzoek? Moet ik daarna weer alles zelf betalen? 
Het gehele onderzoek zal 2,25 jaar in beslag nemen. Wij betalen het meetapparaat en de helft van de sensoren gedurende 12 maanden. Om gebruik te maken van deze vergoeding moet je wel voldoen aan de voorwaarden (zie hierboven). Zolang de FSL niet opgenomen is in de basisverzekering komen daarna de kosten weer voor eigen rekening.
 

Ik ga altijd naar mijn huisarts/praktijkondersteuner, kan deze ook het register invullen?
Nee, je moet echt naar een behandelaar in de tweede lijn (diabetesverpleegkundige of internist).
 

Ik voldoe aan alle criteria, maar kan de helft van de kosten niet betalen. Waarom vergoedt Zilveren Kruis de helft en niet alle kosten?
beschikbare budget is helaas niet voldoende om voor alle verzekerden alle kosten te vergoeden. Ongeveer 4.000 verzekerden van ZK voldoen aan de voorwaarden van het onderzoek en wij willen graag iedereen dezelfde kans geven om deel te nemen. Ik hoop dat je daar begrip voor hebt. Mogelijk wordt de FSL met behulp van ons onderzoek op termijn opgenomen in de basisverzekering en kan Zilveren Kruis een volledige vergoeding geven aan iedereen die daarvoor in aanmerking komt.
 

Wat vergoeden we zodra het vervolgonderzoek is ingericht?
- Freestyle Libre meetapparaat 100%
- Sensoren (max 26) 50%

 

Hoe gaat het declareren van de kosten in zijn werk?

Je kunt bij Abbott via deze site je bestelling plaatsen voor de FreeStyle Libre. Om verzendkosten te besparen kunt u het beste meerdere sensoren tegelijk bestellen tot een maximum van 5 sensoren. Bij de eerste bestelling kunt u, als u deze nog niet heeft, ook de FreeStyle Libre reader bestellen. Deze wordt eenmalig 100% vergoed. Na elke bestelling kun je jouw declaratie indienen bij het Zilveren Kruis. Dat kan op verschillende manieren.

 

Kan een verzekerde die in 2016 bij een ander label van Achmea verzekerd is ook gebruikmaken van deze vergoeding?
Voor de labels Interpolis, OZF, Pro Life en Avero (met uitzondering van de volmachten) kunnen verzekerden die voldoen aan de voorwaarden ook gebruik maken van de vergoeding. Hiervoor geldt dat zij ook contact op kunnen nemen met hun ziekenhuis.
LET OP! Voor  FBTO, De Friesland en de volmachten van Avero geldt deze vergoeding NIET.
  
Waarom kunnen kinderen onder de 18 geen gebruik maken van de vergoeding?
De FSL voor kinderen is een innovatie waarover nog erg weinig wetenschappelijke resultaten  beschikbaar zijn. Zo weinig  (vanuit de wettelijk noodzakelijk geachte informatie) dat het  doen van een SAG studie daarom onvoldoende zou zijn om duidelijkheid te creëren of deze innovatie kan voldoen aan  de wettelijke voorwaarden voor vergoeding binnen de Zorgverzekeringswet.  Een SAG studie kan daar alleen aan bijdragen als  er al (voldoende) andere wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn, waarbij de SAG studie als mogelijk sluitstuk voor het benodigde dossier kan worden beschouwd.


Doel van de Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) studie naar de inzet van FSL bij volwassenen is het zo snel mogelijk duidelijkheid proberen te creëren of deze innovatie voldoet aan  de wettelijke voorwaarden voor vergoeding binnen de Zorgverzekeringswet. Om het  beschikbaar komen van nog ontbrekende informatie  voor de  beoordeling door het Zorginstituut over  de inzet van de FSL bij een geselecteerde doelgroep volwassenen te bespoedigen  heeft  Zilveren Kruis  besloten uit eigen middelen een studie te financieren.  Het Zorginstituut adviseert de minister over wat wel en wat niet vanuit de Zorgverzekeringswet kan  worden vergoed. Deze  SAG-studie beoogt de voor vergoeding nog ontbrekende wetenschappelijke resultaten  op te leveren  (een doelgroepenanalyse en (kosten)effectiviteitstudie).

 

 

Verdere vragen over de deelname aan het vervolgonderzoek

 

Lees hier meer

Hoe wordt er omgegaan met mensen die door het al eerder gebruiken van de Freestyle Libre niet meer voldoen aan de HbA1c-eis van > 70 mmol/mol?? 

Als de 2de lijns behandelaar vast heeft gesteld dat iemand voor het gebruik van de (zelf aangeschafte) Freestyle Libre wel voldeed aan de genoemde criteria en nu door het gebruik van de Freestyle Libre niet meer aan de voorwaarden voldoet kan de 2de lijns behandelaar deze persoon alsnog aanmelden. Alle overige voorwaarden blijven gelden.


Hoe wordt er omgegaan met mensen die zelf al een Freestyle Libre hebben aangeschaft? 
Aangeschafte sensoren of Freestyle Libre meetapparaten voordat iemand deelneemt aan het onderzoek worden niet vergoed. De sensoren en het meetapparaat worden alleen vergoed als deze zijn aangeschaft in het kader van het vervolgonderzoek. Hoe deze te bestellen staat op
www.fslregister.nl


Hoe kan ik me aanmelden voor de vergoeding en het vervolgonderzoek?  

Je kan contact opnemen met jouw 2de lijns behandelaar. Deze kan beoordelen of je aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is meldt jouw behandelaar je aan bij het FSL register (via www.fslregister.nl).
 

Hoe lang duurt het onderzoek? Moet ik daarna weer alles zelf betalen? 
Het gehele onderzoek zal 2,25 jaar in beslag nemen. Wij betalen het meetapparaat en de helft van de sensoren gedurende 12 maanden. Om gebruik te maken van deze vergoeding moet je wel voldoen aan de voorwaarden (zie hierboven). Zolang de FSL niet opgenomen is in de basisverzekering komen daarna de kosten weer voor eigen rekening.
 

Ik ga altijd naar mijn huisarts/praktijkondersteuner, kan deze ook het register invullen?
Nee, je moet echt naar een behandelaar in de tweede lijn (diabetesverpleegkundige of internist).
 

Ik voldoe aan alle criteria, maar kan de helft van de kosten niet betalen. Waarom vergoedt Zilveren Kruis de helft en niet alle kosten?
beschikbare budget is helaas niet voldoende om voor alle verzekerden alle kosten te vergoeden. Ongeveer 4.000 verzekerden van ZK voldoen aan de voorwaarden van het onderzoek en wij willen graag iedereen dezelfde kans geven om deel te nemen. Ik hoop dat je daar begrip voor hebt. Mogelijk wordt de FSL met behulp van ons onderzoek op termijn opgenomen in de basisverzekering en kan Zilveren Kruis een volledige vergoeding geven aan iedereen die daarvoor in aanmerking komt.
 

Wat vergoeden we zodra het vervolgonderzoek is ingericht?
- Freestyle Libre meetapparaat 100%
- Sensoren (max 26) 50%

 

Hoe gaat het declareren van de kosten in zijn werk?

Je kunt bij Abbott via deze site je bestelling plaatsen voor de FreeStyle Libre. Om verzendkosten te besparen kunt u het beste meerdere sensoren tegelijk bestellen tot een maximum van 5 sensoren. Bij de eerste bestelling kunt u, als u deze nog niet heeft, ook de FreeStyle Libre reader bestellen. Deze wordt eenmalig 100% vergoed. Na elke bestelling kun je jouw declaratie indienen bij het Zilveren Kruis. Dat kan op verschillende manieren.

 

Kan een verzekerde die in 2016 bij een ander label van Achmea verzekerd is ook gebruikmaken van deze vergoeding?
Voor de labels Interpolis, OZF, Pro Life en Avero (met uitzondering van de volmachten) kunnen verzekerden die voldoen aan de voorwaarden ook gebruik maken van de vergoeding. Hiervoor geldt dat zij ook contact op kunnen nemen met hun ziekenhuis.
LET OP! Voor  FBTO, De Friesland en de volmachten van Avero geldt deze vergoeding NIET.

Waarom duurt het onderzoek zo lang?

 

Om het Zorginstituut opnieuw een afweging te laten maken is nieuw wetenschappelijk bewijs nodig. Het onderzoek moet een antwoord geven op de vraag wat de langetermijn voordelen zijn van het gebruik van de Freestyle Libre. Om iets zinnigs te kunnen zeggen over de lange termijn is er dus ook onderzoek nodig dat langer duurt.

 

 

Wanneer kunnen wij concreet overgaan om iets toe te zeggen over wanneer de FreeStyle Libre voor vergoeding in aanmerking komt?

 

In de tweede helft van 2018 zijn alle resultaten van het onderzoek binnen.  Deze zullen geanalyseerd moeten worden waarna de resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd. Deze resultaten zullen worden aangeboden aan het Zorginstituut Nederland waarna zij een advies zullen uitbrengen. Dat advies zal bepalend zijn voor het wel of niet opnemen van de Freestyle Libre in de basisverzekering.

 

 

Wat houdt het conceptstandpunt van het Zorginstituut in en wat betekent het voor het lopende onderzoek?

De wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut Nederland heeft 22 januari positief geadviseerd over de vergoeding van Flash Glucose Monitoring (de techniek die ook wordt toegepast in de Freestyle Libre) voor diabetespatienten die nu in aanmerking komen voor een Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM). Op dit moment is dit nog een concept standpunt wat in april 2018 definitief wordt gemaakt, na consultatie van de veldpartijen. De indicatiegroepen die in het concept standpunt in aanmerking kunnen komen voor vergoeding van een FGM-systeem worden genoemd in het artikel op de website van het Zorginstituut

 

De groep die aan het onderzoek van de Isala klinieken meedoet heeft een bredere indicatiestelling en daarmee een aanvulling op de doelgroepen die het ZiN nu heeft meegenomen in het conceptstandpunt. Dit noemt het Zorginstituut een 'tweesporenbeleid'. In de tweede stap van het beleid wordt het onderzoek onder leiding van Henk Bilo genoemd en wordt er dus gekeken naar het antwoord op de vraag voor welke andere patiëntengroepen de FGM als verzekerde zorg zou kunnen gaan gelden (doelgroepbepaling). 

 

Wanneer er duidelijkheid is over de vraag voor welke patiëntengroepen die vingerprikken FGM als verzekerde zorg zou kunnen gaan gelden, kan op basis van bestaand wetenschappelijk onderzoek worden vastgesteld of FGM voor deze groep(en), voldoet aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’ en dus daarmee ook (kosten)effectief is. 

Kennisbank-artikel: Alles over de Freestyle Libre