Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Collectiviteitskorting voor >18 jarigen

Fanatiekeling

In artikel 12.6 van de Algemene Voorwaarden staat: 

" 12.6 Afspraken over ingangsdatum bij collectiviteitskorting De collectieve basisverzekering geldt ook voor uw gezin. Zijn er binnen de collectieve overeenkomst beperkende afspraken gemaakt over de leeftijd waarop uw kinderen gebruik kunnen maken van uw collectiviteitskorting? Dan informeren wij uw kinderen daar schriftelijk over."

 

Dit is niet in overeenstemming met mededelingen over geldigheid die op dit forum worden gedaan. Zilverenkruis antwoordt op vragen over geldigheid van colllectiviteit altijd dat de gezinsleden op 1 polis moeten staan, namelijk er moet een verzekeringnemer zijn en de gezinsleden zijn de verzekerden. 

 

Dit lees ik in deze polisvoorwaarde niet terug. Graag uitleg.

Groet, Feina.

Collectiviteitskorting voor >18 jarigen

11 ANTWOORDEN

Re: Gezinspolis collectiviteit verzekeringnemer

Community Manager

Voor het gebruik maken van een collectiviteit houden wij de regel aan dat gezinsleden mogen meeliften op de collectiviteit van de 'rechthebbende' van de collectiviteit. De omschrijving van 'Gezin' vind je terug in de voorwaarden.

 

In de voorwaarden die jij aanhaalt Feina staat dat er een uitzondering kan zijn voor kinderen. Sommige collectiviteiten hebben bijvoorbeeld een leeftijdsgrens voor meeverzekerde kinderen. Als dat het geval is zegt deze voorwaarden dat we kinderen hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 

 

Naar mijn idee spreekt het elkaar niet tegen maar misschien begrijp ik je verkeerd. Als dat zo is laat het weten!

Re: Gezinspolis collectiviteit verzekeringnemer

Fanatiekeling

Het eenvoudigste voorbeeld:

 

Man en vrouw. Vrouw is huisvrouw. Man heeft een collectiviteit vanuit zijn baan. Vrouw lift mee op de collectiviteit. 

Ik had begrepen dat de vrouw dan zelf geen verzekeringnemer kon zijn.

 

Ander geval: gezin met man vrouw en een kind. Kind wordt 18 jaar en wil " verzelfstandigen", dus zijn eigen polis hebben. Ik dacht dat het antwoord van Zilveren Kruis dan altijd was: je mag verzelfstandigen, maar je verliest altijd je collectiviteitskorting. Dus afgezien van eventuele regels van de collectiviteit. 

 

Ik vind dat dit niet in overeenstemming is met de polisvoorwaarden: immers daar staat niets over de vereiste van een " gezinspolis". ( dus 1 verzekeringnemer met meerdere verzekerden). 

 

In het antwoord van Michelle staat niets over de " gezinspolis", maar daar doel ik nu juist op. Er komen altijd veel vragen van bijna 18-jarigen binnen en volgens mij is het antwoord altijd dat ze de collectiviteit verliezen als ze zelfstandig gaan.

Groet, Feina.

Re: Gezinspolis collectiviteit verzekeringnemer

Community Manager

Bedankt voor je toelichting Feina. Ik kan uitleggen hoe de situatie precies is:

 

Gezinsleden (omschreven in voorwaarden) mogen meeliften op een collectiviteit. Er zijn even kort gezegd 2 mogelijkheden: partner lift mee op een collectiviteit en kinderen liften mee op een collectiviteit.

 

Wanneer een partner meelift op een collectiviteit mag de partner zelf een verzekering hebben (verzelfstandigd zijn). De rechthebbende van de collectiviteit moet wel bij ons verzekerd zijn. Ik kijk met deze info graag even naar eerder gegeven antwoorden op de community op juistheid.

 

Voor kinderen is dit anders. Voor kinderen is er de voorwaarden dat zij mogen meeliften wanneer zij financieel nog afhankelijk zijn van hun ouders. Wanneer zij verzelfstandigen zien wij hen niet meer als financieel afhankelijk en mogen zij per definitie niet meer meeliften op de collectiviteit (uitzonderingen per collectiviteit i.v.m. bijzondere afspraken daar gelaten)

 

Volgens mij wat nu dan mist is antwoord op de vraag: waarom staat dit niet in de voorwaarden omschreven? Dat vind ik een goede vraag en ga ik voor je na.

Re: Gezinspolis collectiviteit verzekeringnemer

Fanatiekeling

@Michelle schreef:

Bedankt voor je toelichting Feina. Ik kan uitleggen hoe de situatie precies is:

 

Gezinsleden (omschreven in voorwaarden) mogen meeliften op een collectiviteit. Er zijn even kort gezegd 2 mogelijkheden: partner lift mee op een collectiviteit en kinderen liften mee op een collectiviteit.

 

Wanneer een partner meelift op een collectiviteit mag de partner zelf een verzekering hebben (verzelfstandigd zijn). De rechthebbende van de collectiviteit moet wel bij ons verzekerd zijn. Ik kijk met deze info graag even naar eerder gegeven antwoorden op de community op juistheid.

 

Voor kinderen is dit anders. Voor kinderen is er de voorwaarden dat zij mogen meeliften wanneer zij financieel nog afhankelijk zijn van hun ouders. Wanneer zij verzelfstandigen zien wij hen niet meer als financieel afhankelijk en mogen zij per definitie niet meer meeliften op de collectiviteit (uitzonderingen per collectiviteit i.v.m. bijzondere afspraken daar gelaten)

 

Volgens mij wat nu dan mist is antwoord op de vraag: waarom staat dit niet in de voorwaarden omschreven? Dat vind ik een goede vraag en ga ik voor je na.


drie weken geleden en nog geen antwoord.

Groet, Feina.

Re: Gezinspolis collectiviteit verzekeringnemer

Community Manager

Ik heb gesproken met mijn collega die de polisvoorwaarden opstelt Feina. Zij snapte ook het punt maar kon mij wel uitleggen waarom we deze informatie niet opnemen in de polisvoorwaarden. Er zijn over de kwestie zoveel verschillende scenario's en persoonlijke situaties dat dit opnemen in de polis voorwaarden het niet overzichtelijker maakt.

 

Zo maakt elke collectiviteit aparte afspraken die kunnen gaan over het meeliften op de collectiviteit. Ook zijn er situaties waarbij de rechthebbende van de collectiviteit niet bij ons verzekerd hoeft te zijn of collectiviteiten waar kinderen met een andere collectiviteit dan de ouders verzekerd mogen blijven op de polis van hun ouders. Om de polisvoorwaarden overzichtelijk te houden is er bewust gekozen deze niet hierin op te nemen. 

 

 

 

 

Verzelfstandigde polissen van >18 j. (studerenden) hebben recht op collectiviteitskorting tenzij....

Fanatiekeling

Er is dus geen uitsluiting voor collectiviteitskorting in de polisvoorwaarden.

Dit betekent dat "verzelfstandigde polissen" van >18 jarigen altijd collectiviteitskorting moeten krijgen, tenzij  de collectiviteit dit uitsluit. 

Mij lijkt het zo correct verwoord.

Dit betekent dat ZK al haar uitingen over dit onderwerp moet herzien, zowel op diverse plaatsen in dit forum als op de website. In ieder geval zou de tekst van de bijdrage van Michelle van 4 weken geleden aangepast moeten worden, die klopt dus niet

"Voor kinderen is dit anders. Voor kinderen is er de voorwaarden dat zij mogen meeliften wanneer zij financieel nog afhankelijk zijn van hun ouders. Wanneer zij verzelfstandigen zien wij hen niet meer als financieel afhankelijk en mogen zij per definitie niet meer meeliften op de collectiviteit (uitzonderingen per collectiviteit i.v.m. bijzondere afspraken daar gelaten).

Graag reactie.

 

 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Gezinspolis collectiviteit verzekeringnemer

Community Manager

Feina, ik heb er opnieuw moeten induiken want ik heb het vermoeden dat er wat onduidelijkheid is. Het werd voor mij in elk geval niet duidelijker en wil even het een en ander ophelderen. Jij wil graag weten: Wanneer mag je meeliften op de collectieve korting en moet je hiervoor meeverzekerd zijn op de polis van de rechthebbende? 

 

In de voorwaarden staat: "12.6 Afspraken over ingangsdatum bij collectiviteitskorting De collectieve basisverzekering geldt ook voor uw gezin."

 

In de voorwaarden staat over de term gezin: "Eén volwassene, dan wel 2 gehuwde of duurzaam samenwonende personen en de ongehuwde eigen kinderen, stief-, pleeg- of adoptiekinderen tot 30 jaar, waarvoor aanspraak bestaat op kinderbijslag, op uitkering uit hoofde van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos) of op buitengewone lastenaftrek ingevolge de belastingwetgeving"

Wanneer je als 18 jarige verzelfstandigd betekent dat je zelf verzekeringsnemer wordt en akkoord gaat met onze voorwaarden. Op dat moment gelden de voorwaarden voor jou als verzekeringsnemer en is de term 'Gezin' van toepassing op jou. 

 

Dit betekent dat er bij de verzelfstandiging wordt gekeken: heb jij als verzekeringsnemer recht op collectiviteit? Heb je gezinsleden (partner en/of ongehuwde kinderen) die kunnen meeliften op deze collectiviteit.

 

In de praktijk zijn we voor partners van verzekeringsnemers coulant. Deze kunnen wel verzelfstandigen en gebruik maken van de collectieve korting. Ook wordt er voor meeliftende kinderen vooral gekeken naar de financiële afhankelijkheid. Het kan dus dat een 19 jarige thuis woont, nog meelift op de polis en alleen een studie financiering ontvangt en mag meeliften op de collectiviteit. 

 

Alle uitsluiting die er zijn op collectiviteitsniveau staan niet vermeld in de voorwaarden omdat dit te complex zou worden. Dit zijn afspraken die we met werkgevers maken en kunnen dus uitzonderingen hebben in het meeliften van kinderen of partners. Volgens mij was dit in mijn eerdere antwoord verwarrend. Ik hoop dat bovenstaande meer helderheid. 

 

Re: Gezinspolis collectiviteit verzekeringnemer

Fanatiekeling

@Michelle In de voorwaarden staat over de term gezin: "Eén volwassene, dan wel 2 gehuwde of duurzaam samenwonende personen en de ongehuwde eigen kinderen, stief-, pleeg- of adoptiekinderen tot 30 jaar, waarvoor aanspraak bestaat op kinderbijslag, op uitkering uit hoofde van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos) of op buitengewone lastenaftrek ingevolge de belastingwetgeving"

Wanneer je als 18 jarige verzelfstandigd betekent dat je zelf verzekeringsnemer wordt en akkoord gaat met onze voorwaarden. Op dat moment gelden de voorwaarden voor jou als verzekeringsnemer en is de term 'Gezin' van toepassing op jou. "


Als deze definitie van gezin wordt aangehouden, hebben jullie gelijk dat bijvoorbeeld studenten niet tot het gezin behoren. Bij andere zorgverzekeraars krijgen studenten die studietoelage ontvangen, wel collectiviteitskorting. 

Maar de conclusie die getrokken wordt ( vet gedrukte gedeelte) is volgens mij onjuist! Als een kind tot 30 jaar die zelfstandig woont en WTOS ontvangt verzelfstandigt, valt het kind nog steeds onder het gezin ( de eigen definitie van zilveren kruis). Die vetgedrukte redenering komt uit de lucht vallen: volgens mij is daar geen basis voor in de polisvoorwaarden.

Groet, Feina.

Re: Gezinspolis collectiviteit verzekeringnemer

Community Manager

Ik bedoel hiermee te zeggen dat de voorwaarden gericht zijn op de verzekeringsnemer. Wanneer jij zelf verzekeringsnemer bent geldt voor jou de voorwaarden dat jouw gezin mag meeliften op jouw collectiviteit. Jouw gezin betekent in dat geval jouw partner en jouw ongehuwde kinderen tot 30 jaar.

Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk dat een 23 jarige student studenten korting krijgt en dat daardoor zijn/haar ouders ook kunnen meeliften op deze korting. 

Re: Gezinspolis collectiviteit verzekeringnemer

Fanatiekeling

Ik vind dit erg strikt en onhandig. In veel gevallen gaat het om studenten.

Groet, Feina.

Re: Gezinspolis collectiviteit verzekeringnemer

Community Manager

Het klopt wat je zegt Feina. Wanneer een man en een vrouw apart op de polis staan mogen zij eigenlijk geen gebruik maken van de collectiviteit van de ander. Wij zijn hier echter coulant in zodat dit dus wel mogelijk is.